Přeskočit na obsah

Klikněte na tlačítko OK. Na ploše Na Macu přidržte klávesu Ctrl a klikněte na plochu. Poznámka: Chcete-li zajistit, aby se proklad textu nezměnil, nastavte proklad mřížky účaří na stejnou hodnotu jako proklad textu nebo na jeho násobek. Můžete také tuto funkci přidat do stylu odstavce, například jako sty záhlaví. Pomocí zarovnání rámečků můžete zarovnat text svisle vodorovně při použití svislého textu v prostém textovém rámečku s rámečkem sloužícím jako základna.

Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava nebo můžete zarovnat text odstavce včetně posledního řádku Do bloku všechny řádky.

Když máte na posledním řádku pouze několik znaků, můžete použít speciální znak pro zakončení článku a vytvořit zarovnávací mezeru. Justify Left left and Justify All right Poznámka: Když zarovnáte do bloku všechny řádky textu a používáte volbu Odstavcová sazba Adobe, InDesign posune text tak, aby odstavec měl pravidelnou hustotu textu a byl vizuálně v pořádku.

Zvetsit a zarovnani

Můžete doladit mezery v textu zarovnaném do bloku. Když zarovnáte text do bloku či na střed v mřížce rámečku, nebude text již zarovnán přesně podle mřížky. Pro všechny odstavce v mřížce rámečku můžete také určit zarovnání odstavce. Vyberte text.

Nahrazení textu v buňce textovým polem Těsné mezery pro text uvnitř buňky Pokud je text uvnitř buňky příliš velký, může být svisle zarovnán.

V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky. Volitelně klikněte na Zarovnat směrem ke hřbetu nebo Zarovnat směrem od hřbetu. Když na odstavec aplikujete volbu Zarovnat směrem ke hřbetu, text na levé stránce se zarovná doprava, ale když stejný text přeteče nebo se jeho rámeček přemístí na pravou stránku, zarovná se doleva.

Podobně když na odstavec aplikujete volbu Zarovnat Zvetsit a zarovnani od hřbetu, text na levé stránce se zarovná doleva, ale text na pravé stránce se zarovná doprava.

  1. Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům.
  2.  Кто это? - спросил .
  3. Syn zvysil penis
  4. Nápověda pro InCopy | Zarovnání textu
  5. Změna velikosti písma, barvy a dalších nastavení e-knihy - Počítač - Nápověda Google Play
  6. Момент истины настал в одно ненастное октябрьское утро.
  7.  Для Танкадо это детская забава, - бросил Джабба.

Ve vertikálních Zvetsit a zarovnani nemá zarovnání ke hřbetu nebo od hřbetu žádný efekt, protože zarovnání textu je rovnoběžné se směrem hřbetu. Poznámka: Pokud chcete, aby byla levá strana řádku textu zarovnaná doleva a pravá strana zarovnaná doprava, umístěte textový kurzor tam, odkud chcete zarovnat text doprava, stiskněte tabulátor a pak zarovnejte zbytek řádku doprava. Zarovnání odstavců na mřížku účaří Při formátování odstavců v prostém textovém rámečku můžete použít zarovnání odstavců na mřížku účaří.

Ve výchozím nastavení je mřížka rámečku zarovnaná na střed rámečku em, nicméně zarovnání mřížky jednotlivých odstavců lze také změnit tak, aby byla zarovnaná na účaří latinky, mřížku rámečku em nebo mřížku rámečku ICF.

Mřížka účaří odpovídá prokladu hlavního textu v dokumentu. Pro všechny prvky stránky můžete použít násobky hodnoty tohoto prokladu, aby byl text v sousedních sloupcích a stránkách vždy zarovnaný. Pokud má například hlavní text dokumentu proklad 12 bodů, můžete vytvořit nadpis s prokladem 18 bodů a vložit 6 bodů mezery před odstavce, které následují za tímto nadpisem.

Grid alignment A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF Kromě zadání zarovnání mřížky můžete také určit, jestli se má provést zarovnání k mřížce pouze prvního řádku odstavce. Pokud se ve stejném řádku nacházejí znaky o různých velikostech, můžete určit, jak se zarovnají malé Zvetsit a zarovnani vzhledem k větším znakům.

Zarovnání a změna velikosti položek v zobrazení ikon na Macu Při prohlížení položek v zobrazení ikon můžete v oknech Finderu nebo na ploše změnit zarovnání či velikost položek nebo také jejich označení štítky. Informace o změně zobrazené ikony souboru nebo složky naleznete v tématu Změna ikon pro soubory a složky. Na ploše Na Macu přidržte klávesu Ctrl a klikněte na plochu. Proveďte některou z následujících akcí: Rychlé zarovnání ikon: Vyberte možnost Zarovnat. Pokud nevidíte volbu Zarovnat, je to proto, že jste nastavili automatické zarovnání ikon nebo používáte Sady, které soubory řadí automaticky.

Další informace naleznete v části Zarovnání textu různých velikostí. Poznámka: Pokud má text stejnou velikost jako jsou výchozí nastavení mřížky rámečku, nedojde ke změně umístění textu, a to ani když změníte zarovnání na mřížku. Změna zarovnání na mřížku se projeví v případě, když použijete písmo nebo velikost odlišné od výchozích Lekari o velikosti muzskeho clenu rámečku pro text v mřížce rámečku.

Nastavení mřížky účaří můžete změnit v sekci Mřížka dialogového okna Předvolby. Mřížka účaří se zobrazí ve stejném směru jako je směr psaní textového rámečku.

Poznámka: Mřížka účaří je viditelná pouze v případě, že je zvětšení dokumentu větší, než je nastavený práh zobrazení v předvolbách mřížky. Aby byla mřížku účaří viditelná, možná budete muset zobrazení zvětšit. Zarovnání odstavců na mřížku účaří Vyberte text.

Zarovnání pouze prvního řádku na mřížku účaří Vyberte odstavce, které chcete zarovnat.

Změna řádkování

Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte možnost Zarovnat na mřížku pouze první řádek. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na možnost Zarovnat na mřížku účaří. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu vyberte v části Zarovnání na mřížku jinou možnost než Žádné. Když je proklad nastaven na hodnotu větší, než je mřížka účaří, dojde k automatickému gyoudori, tj.

Pokud je například proklad 16 bodů a mřížka účaří 14 bodů, přichytí se text k řádku mřížky každý druhý řádek. Chcete-li zarovnat text ke středu mřížky účaří, nad nebo pod virtuální hlavní text nebo nad či pod průměrný tiskový povrch, vyberte v nabídce Zarovnání na mřížku jinou možnost než Žádné.

Změna velikosti písma, barvy a dalších nastavení e-knihy

Zarovnání odstavců na mřížku účaří Mřížka účaří odpovídá prokladu hlavního textu v dokumentu. Použití mřížky účaří zajišťuje jednotné umístění prvků textu na stránce. Chcete-li, aby byla účaří zarovnaná na mřížku stránky, můžete nastavit proklad pro odstavec. To je užitečné, chcete-li zarovnat účaří textu ve více sloupcích nebo v sousedních textových rámečcích. Můžete také na mřížku účaří zarovnat pouze první řádek odstavce, a ostatní řádky nechat nastavené podle zadaných hodnot prokladu.

V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na Zarovnat na mřížku účaří. Poznámka: Chcete-li zajistit, aby se proklad textu nezměnil, nastavte proklad mřížky účaří na stejnou hodnotu jako proklad textu nebo na jeho násobek. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Zarovnat na mřížku pouze první řádek.

Vytvoření souměrného textu titulku Můžete vyvážit víceřádkový text, nezarovnaný do bloku.

Zvetsit a zarovnani

Tato funkce je užitečná pro víceřádkové titulky, zvýrazněné citáty a vystředěné odstavce. Before and after applying Balance Ragged Lines to the title Klikněte do odstavce, který chcete vyvážit. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Vyvážit nezarovnané řádky. Tato funkce se uplatní pouze v případě, že je vybraná Odstavcová sazba Adobe.

Lišta Formátování textu

Nastavení gyoudori Gyoudori zarovná zadaný počet řádků na střed odstavce. Gyoudori můžete použít ke zvýraznění jednořádkových odstavců, například záhlaví nebo nadpisů. Pokud odstavec obsahuje více řádků, můžete vybráním možnosti Gyoudori odstavce zajistit, že se celý odstavec roztáhne na daný počet řádků.

Gyoudori set to 2 left and gyoudori set to 3 right V části Gyoudori na panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu zadejte počet řádků, které chcete zarovnat na střed. Chcete-li zarovnat celý odstavec na určitém počtu řádků, vyberte v nabídce panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu možnost Gyoudori odstavce.

Poznámka: Ve výchozím nastavení textových rámečků je gyoudori nastaveno na hodnotu mřížky účaří. Nastavení Zvetsit a zarovnani odstavce Když použijete gyoudori na odstavec o více než jednom řádku, umožňuje možnost Gyoudori odstavce roztažení celého odstavce na zadaný počet řádků gyoudori, často 2 řádky odstavce na 3 řádky mřížky.

Lišta Formátování

Pokud tato možnost vybraná není, roztáhne se každý řádek odstavce na Jak zvysit rychlost otacek počet řádků Zvetsit a zarovnani, například 2 řádky odstavce na 6 řádků mřížky. Setting line deletion to 2 left and 3 right Vyberte odstavec, na který chcete aplikovat gyoudori odstavce.

Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte možnost Gyoudori odstavce. Upravte proklad odstavce gyoudori tak, aby odpovídal potřebám rozvržení.

Zarovnání textu

Při použití funkce Gyoudori odstavce k vystředění odstavce na určitém počtu řádků mřížky se budou rozestupy jednotlivých řádků řídit velikostí prokladu, nikoli aki mřížky. Vytváření odstavců roztažených přes několik sloupců nebo rozdělení sloupců Odstavec lze roztáhnout přes několik sloupců v textovém rámečku a vytvořit obkročný efekt. Můžete zvolit, zda bude odstavec roztažený přes všechny sloupce nebo před určitý počet sloupců. Když je odstavec nastaven tak, aby se roztáhl přes textový rámeček s několika sloupci, bude text před roztaženým odstavcem ve výsledku vyvážený.

Odstavec v témže textovém rámečku můžete rozdělit na několik sloupců. Výukový videokurz o vytváření odstavců přes více sloupců nebo rozdělených do více sloupců najdete na stránce www. Paragraph spanning and splitting multiple columns A. Heading that spans columns B. Split column Roztažení odstavce přes více sloupců Umístěte kurzor do odstavce.

Text a jeho formátování

Můžete také tuto funkci přidat do stylu odstavce, například jako sty záhlaví. V nabídce ovládacího panelu nebo v nabídce panelu Odstavec vyberte Přes více sloupců. V nabídce Rozvržení odstavce vyberte možnost Přes více sloupců.

Zvetsit a zarovnani

V nabídce Roztáhnout vyberte počet sloupců, přes které chcete odstavec roztáhnout. Chcete-li odstavec roztáhnout přes všechny sloupce, vyberte možnost Vše. Chcete-li přidat mezeru před nebo za roztáhnutý odstavec, zadejte hodnoty Mezera před roztáhnutím nebo Mezera po roztáhnutí a klikněte na tlačítko OK.

Rozdělení odstavce do sloupců Můžete také tuto funkci přidat do stylu odstavce, například jako sty záhlaví. V nabídce Rozvržení odstavce vyberte možnost Rozdělit sloupce.

Určete následující volby a pak klikněte na OK: Podsloupce Vyberte počet sloupců, do kterých chcete odstavec rozdělit. Mezera uvnitř Určete mezeru mezi rozdělenými odstavci. Mezera vně Určete mezeru mezi vnější stranou rozdělených odstavců a okraji. Svislé zarovnání textu uvnitř textového rámečku Řádky textu v rámečku můžete zarovnat nebo rozmístit podél jeho svislé osy, abyste zachovali jednotné svislé umístění textu v rámečcích a Zvetsit a zarovnani jejich sloupcích.

Pomocí zarovnání rámečků můžete zarovnat text svisle vodorovně při použití svislého textu v prostém textovém rámečku Zvetsit a zarovnani rámečkem sloužícím jako základna. Text můžete zarovnat nahoru, Zvetsit a zarovnani střed nebo k dolnímu okraji rámečku pomocí nastavení prokladu a mezer odstavce.

Text můžete také zarovnat svisle do bloku, čímž se řádky rovnoměrně rozmístí bez ohledu na jejich nastavení prokladu a mezer odstavce.

Zarovnání a změna velikosti položek v zobrazení ikon na Macu

Vertical justification—Bottom left and Justify right Top of horizontal frame upper leftcenter alignment upper rightbottom lower leftand justified lower right Svislé zarovnání textu se počítá z umístění účaří každého řádku textu v rámečku.

Tuto hodnotu ovlivňuje volba Odsazení prvního účaří v dialogovém okně Volby textového rámečku. S volbou Do bloku se na mřížku účaří zarovná pouze první a poslední řádek.

Pokud upravíte hodnoty Horní nebo Dolní vsazení textového rámečku v dialogovém okně Volby textového rámečku, změníte tím i umístění prvního nebo posledního účaří. Horní okraj rámečku je definován jako účaří prvního řádku textu zarovnaného nahoru. Dolní okraj rámečku je definován jako účaří posledního řádku textu zarovnaného dolů. Text poznámky pod čarou se nezarovná. Když se aplikuje volba Zarovnat na mřížku účaří pro odstavce se zarovnáním nahoru, na střed nebo dolů, všechny řádky se zarovnají na mřížku účaří.

Proveďte jeden z následujících úkonů: Nástrojem pro výběr vyberte textový rámeček. Textovým nástrojem klikněte do textového rámečku. V sekci Svislé zarovnání dialogového okna Volby textového rámečku zvolte jednu z následujících voleb z nabídky Zarovnat: Chcete-li text zarovnat svisle dolů od horního okraje rámečku, zvolte Nahoru.

To je výchozí nastavení.