Přeskočit na obsah

Členové-korespondenti členské poplatky neplatí. Jeho úkolem je: připravovat Světové kongresy, spravovat obchodní záležitosti a nakládat s peněžními prostředky. Jejich oficiální zástupci mají právo se vyjadřovat k věcem, týkajícím se jejich činnosti nebo vztahů k CIOFF.

Prokáží-li se členové a pracovníci těchto komisí zvláštním pověřením, musí jim být sděleny i skutečnosti tvořící státní tajemství.

Prokáží-li se členové a pracovníci těchto komisí zvláštním pověřením, musí jim být sděleny i skutečnosti tvořící státní tajemství. ODDÍL DRUHÝ Pořádkové pokuty § 22 1 Člen nebo pracovník komise lidové kontroly volené zastupitelským sborem, pověřený touto komisí, může uložit funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří nesplní povinnost uloženou jim podle ustanovení § 20 odst. Pořádková pokuta může být uložena i opětovně, nebyla-li taková povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě.

Oddíl druhý § 22 1 Člen nebo pracovník komise lidové kontroly volené zastupitelským sborem, pověřený touto komisí, může uložit funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří nesplní povinnost uloženou jim podle ustanovení § 20 odst.

Pořádková pokuta může být uložena i opětovně, nebyla-li taková povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě. Oddíl třetí Opatření k zabezpečení výsledků kontroly § § 23 Ústřední komise lidové kontroly, Komise lidové kontroly Slovenské národní rady a komise lidové kontroly krajských a okresních národních výborů jsou oprávněny kontrolovaným orgánům a organizacím, které přes upozornění neprovedou bez průtahů opatření potřebná podle výsledku kontroly, ukládat, a aby neprodleně a podle svého uvážení nejvhodnějším způsobem odstranily kontrolou zjištěné závady, b aby až do rozhodnutí příslušných orgánů bylo pozastaveno provádění nezákonného rozhodnutí nebo činnosti, je-li nebezpečí, že by národnímu hospodářství vznikla škoda.

Jak zvysit clena lidovou metodou Zvysit tloustku muzskeho clenu

Důtka s pokutou může být uložena i voleným vedoucím funkcionářům hospodářských organizací. Pokuta připadá státu.

Jak zvýšit výkon počítače (Český komentář)

Nebyl-li vedoucímu pracovníku funkcionáři do jednoho roku od doručení tohoto rozhodnutí uloženy důtka s pokutou nebo kárné opatření ani nebyl Jak zvysit clena lidovou metodou trestán, vyřadí se rozhodnutí a z osobního spisu, přičemž se vedoucí pracovník funkcionář posuzuje, jako by mu důtka s pokutou nebyla uložena; jinak může rozhodnout o vyřazení rozhodnutí z osobního spisu v odůvodněných případech jen komise lidové kontroly, která důtku s pokutou uložila.

O návrhu na zahájení řízení a o postavení komise lidové kontroly v něm platí § 32 a násl. Náhrada škody přiznaná soudem připadá státu.

Jak zvysit clena lidovou metodou Jak zvetsit Dick v koupelne

Oddíl čtvrtý § 27 1 Člen komise lidové kontroly nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech ani na nárocích vyplývajících z pracovního nebo obdobného poměru člena družstva. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení funkce. O zproštění této povinnosti rozhoduje komise lidové kontroly.

Jak zvysit clena lidovou metodou Jake produkty potrebuji jist ke zvyseni penisu

Náhradu poskytuje Ústřední komise lidové kontroly svým dobrovolným spolupracovníkům a v ostatních případech orgán, jehož součástí příslušná komise lidové kontroly je. Náhrada cestovních a jiných Zvyste tloustku clena fotografie se poskytne dobrovolným spolupracovníkům stejně jako členům komisí.

Jak zvysit clena lidovou metodou Jak mohu priblizit lekarsky zpusob