Přeskočit na obsah

V jednom týdnu nevykoná 3 hodiny přímé pedagogické činnosti, neboť doprovází třídu na exkurzi a vykonával dohled nad žáky. Přímou pedagogickou činností nebude nikdy pouhý dohled nad žáky po cestě na mimoškolní akci a z ní, dohled při divadelním, filmovém a podobném představení pedagogický pracovník zde nemůže na žáky přímo působit. Naopak zvyšování kvalifikace podle § zákoníku práce je podle § zákoníku práce překážkou v práci.

Doba, po kterou voják nekoná službu z důvodu překážek ve službě nebo z důvodu neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, se do zkušební doby započítává v rozsahu nejvýše 10 dnů. Služební místo je vymezeno začleněním v organizační struktuře uvedené v odstavcích 1 a 2popisem nejsložitějších služebních činností a jim odpovídajících hodností a požadovanou kvalifikací.

Služební orgány si pro tyto účely zřizují výběrové komise jako své poradní orgány. Výcvikem se rozumí vojenská příprava k získání základních vojenských znalostí a dovedností nezbytných k výkonu služby vojáka. Rozhodná doba pro jednotlivá služební zařazení vychází z typových služebních zařazení a činí nejméně 2 roky a nejvíce 15 let.

Při zařazení vojáka do zálohy mu náleží nejvyšší dosažená hodnost v průběhu vojenské činné služby. Propůjčení hodnosti však nezakládá nárok na úpravu služebního platu podle této hodnosti. Do doby výkonu služby v hodnosti podle odstavce 1 se doba výkonu služby v hodnostním sboru čekatelů nezapočítává. Tuto dobu může ministr výjimečně prodloužit, nejdéle však o 3 měsíce.

Je-li proti vojákovi vedeno trestní řízení, lze jej zprostit výkonu služby v jeho služebním zařazení do pravomocného skončení trestního řízení. Voják určený do zvláštní dispozice má obdobné postavení jako příslušník zpravodajské služby, zařazený do zálohy zvláštní podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 4a.

Na vznik, průběh, změny a zánik služebního poměru vojáka, který se určí do zvláštní dispozice, se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně. Přerušení služebního poměru 1 Vojákovi se přerušuje služební poměr po dobu výkonu a funkce podle zvláštního předpisu, 5 b funkce v zastupitelstvu územní samosprávy, za jejíž výkon náleží podle zvláštního právního předpisu odměna, c trestu odnětí svobody. Důvody přerušení služebního poměru je voják povinen bez zbytečného odkladu sdělit služebnímu orgánu písemně.

Tímto dnem se voják služebně zařazuje podle § 6. Následující týden ve stejném měsíci jsou mu nařízeny 3 hodiny tzv. Vzniknou 3 přespočetné hodiny, neboť v druhém týdnu učitel vykonal tři hodiny přímé pedagogické činnosti nad svůj týdenní stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti.

Zákon o vojácích z povolání (úplné znění)

Zejména v souvislosti s exkurzemi a návštěvami vzdělávacích akcí vzniká otázka, zda při nich pedagogický pracovník vykonává dohled nad žáky či přímou pedagogickou činnost. Co je přímou pedagogickou činností lze dovodit z § 2 odst.

Hranice mezi jednotlivými činnostmi může být neostrá a bude vždy záležet na individuálním posouzení případu. Lze však jednoznačně konstatovat, že výkon přímé pedagogické činnosti není výhradně vázán na místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo kde jsou poskytovány školské služby.

O tom, zda bude vykonávána přímá pedagogická činnost, rozhoduje zásadně ředitel školy. Přímou pedagogickou činností nebude nikdy pouhý dohled nad žáky po cestě na mimoškolní akci a z ní, dohled při divadelním, filmovém a podobném představení pedagogický pracovník zde nemůže na žáky přímo působit. Přímou pedagogickou činností nebude ani doprovod žáků na sportovní příp. Složitější bude posouzení činnosti při nejrůznějších exkurzích, nejvýznamnějším vodítkem bude přímé působení na vzdělávané.

Příklad Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy se základním pedagogickým úvazkem 21 hodin týdně doprovází žáky do muzea v pondělí, kdy má učit 3 hodiny. Učitel tedy v pondělí vykonal 2 hodiny přímé pedagogické činnosti.

V daný týden bude učiteli nařízena 1 hodina tzv.

Je vyznam velikosti clenstvi Jak zvysit clena pro nekolik cviceni

Nebude se jednat o přespočetnou hodinu, neboť učitel 1 hodinu svého základního pedagogického úvazku nesplnil z důvodu výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností dohled nad žáky cestou do a z muzea. Pokud mu budou nařízeny 2 hodiny, bude se 1 považovat za přespočetnou. Příklad Stejná situace jako v příkladu 14, učitel však v muzeu žákům řekl, aby sály procházeli sami a četli si popisky u jednotlivých exponátů.

Sám muzeem procházel také a dohlížel na žáky. Přímou pedagogickou činnost v muzeu nevykonával. O stejnou situaci by se jednalo v případě, kdy by žáky předal lektorovi muzea a sám s žáky poslouchal jeho výklad. Protože z důvodu návštěvy muzea — a tedy z důvodu výkonu prací souvisejících s přímou pedagogických činností — nesplnil tři hodiny přímé pedagogické činnosti, byla by v jeho případě přespočetnou hodina až 4.

Specifická situace vzniká při výuce plavání. Pokud se jedná o výuku plavání zejm.

Při stanovení doby trvání služebního poměru se přihlíží k době přípravy pro výkon služby studiem na vojenských nebo jiných středních a vysokých školách, včetně studia v zahraničí.

Kmenová škola může zajišťovat výuku plavání buď prostřednictvím svých vlastních učitelů a tito tedy při výuce plavání vykonávají přímou pedagogickou činnost anebo může uzavřít smlouvu se zařízením, kde se výuka plavání uskutečňuje. Pokud škola uzavře zároveň pracovní smlouvy anebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s jednotlivými pracovníky plaveckého zařízení, stávají se tito pedagogickými pracovníky, kteří mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost.

Pedagogičtí pracovníci kmenové školy vykonávají dohled nad žáky. Pokud taková smlouvy nebo dohody uzavřeny nejsou, mohou se na výuce podílet pracovníci zařízení jako instruktoři tedy nikoliv jako pedagogičtí pracovníci na základě smlouvy kmenové školy s daným zařízením.

V takovém případě musí pedagogičtí pracovníci při výuce plavání vykonávat přímou pedagogickou činnost. V případě uzavření smlouvy s plaveckou školou zapsanou ve školském rejstříku již není třeba uzavírat jednotlivé smlouvy nebo dohody s jejími učiteli, neboť tito mají status pedagogických pracovníků.

Není tomu tak. Dohled nad žáky na mimoškolních akcích je standardní náplní práce pedagogických pracovníků, za kterou je jim poskytován plat. V případě, že pedagogický pracovník z důvodu účasti na mimoškolní akci nesplní svůj stanovený základní pedagogický úvazek, plat se mu nekrátí.

V případě tzv. Příplatek je však poskytován za přímou pedagogickou činnost, kterou pedagogický pracovník vykonal nad svůj základní pedagogický úvazek a ten v popsaných případech splněn nebyl, a to nikoliv z důvodu doby, která se posuzuje jako výkon práce podle § zákoníku práce — viz dále. Nároky pedagogických pracovníků na plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek, příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za noční práci nejsou při splnění podmínek uvedených v zákoníku práce dotčeny.

Podle ustáleného výkladu MŠMT je veškerá práce učitelů mateřských škol s dětmi přímou pedagogickou činností.

kdo zvysil manual penisu Pripravy na zvyseni genderoveho clena

O dohledu nad dětmi lze v mateřských školách uvažovat pouze za předpokladu přítomnosti jiného učitele mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost, pokud počet dětí nepřevyšuje počet dětí připadající na jednu třídu.

Příklad 30 dětí mateřské školy odchází na divadelní představení, doprovází je dva učitelé. Není možné, aby jeden vykonával přímou pedagogickou činnost a druhý dohled, neboť počet dětí převyšuje maximální počet dětí ve třídě mateřské školy. Oba učitelé tedy vykonávají přímou pedagogickou činnost.

Pokud pedagogický pracovník nesplní část svého pedagogického úvazku, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával, považují se vykonané hodiny přímé pedagogické činnosti nad základní pedagogický úvazek za přespočetné.

Za výkon práce se podle § zákoníku práce považuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracovnání, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivydoba dovolené, doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek a doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.

Překážky v práci jsou uvedeny v § — zákoníku práce a nařízení vlády č. Podle § odst. Charakter překážek v práci mají i některé doby v právních předpisech neuvedené: např.

Za dobu výkonu práce ve smyslu § zákoníku práce se u pedagogických pracovníků nepovažuje prohlubování kvalifikace studium, školení a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníkůneboť tato činnost je výkonem práce pedagogických pracovníků podle § 22a odst. Naopak zvyšování kvalifikace podle § zákoníku práce je podle § zákoníku práce překážkou v práci. Příklad Učitel prvního stupně základní školy se základním pedagogickým úvazkem 22 hodin má v pondělí učit 4 hodiny.

Z důvodu svátku však výuka neprobíhá. Ve čtvrtek je učiteli nařízena 1 hodina tzv. Za tuto hodinu učiteli náleží příplatek, neboť doba, kdy zaměstnanec nepracuje, protože je svátek, se posuzuje jako výkon práce. O stejnou situaci by se jednalo i v případě, že by učitel ve čtvrtek vykonával tzv.

Páteční hodina, kdy tzv. Páteční hodina, kdy suploval za jiného učitele, se považuje za přespočetnou hodinu, neboť doba zvyšování včetně získávání kvalifikace se považuje za překážku v práci. V případě, kdy pedagogický pracovník pravidelně vykonává hodinu příp. Důvod případného nesplnění základního pedagogického úvazku je však třeba vzít v úvahu i nadále.

Příklad Učitel druhého stupně základní školy má základní pedagogický úvazek 22 hodin týdně. Ředitel školy mu na začátku školního roku nařídí vykonávat každý týden 1 hodinu přímé pedagogické činnosti navíc tzv. Přespočetná hodina přesto vznikne. Proti tomu je však možné vznést protiargument, že nařízenou hodinou nad stanovený základní pedagogický úvazek byla každá jiná než páteční hodina. Z hlediska zásady zvláštní ochrany zaměstnanců § 1a zákoníku práce je tedy nutné uzavřít, že přespočetná hodina skutečně vznikla.

Velikost clena vaseho partnera Ovlivnuje sex velikost penisu

Příklad Stejný učitel jako v příkladu Učitel však nebude v pátek čerpat dovolenou, ale půjde s žáky do divadla. Přespočetná hodina nevznikne. Je sice možné, že nařízená hodina vykonána byla, důležité ale je, že na dobu, ve které učitel neplnil svůj stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti, se nevztahuje režim § zákoníku práce. Dosavadní výklad je možné pro přehlednost shrnout do několika otázek a odpovědí, které určí směr postupu úvah, zda vznikne nárok na příplatek: Byla hodina přímé pedagogické činnosti nad základní pedagogický úvazek vykonána?

Splnil pedagogický pracovník svůj základní pedagogický úvazek? Z jakého důvodu pedagogický pracovník základní pedagogický úvazek nesplnil? V případě, že ředitel školy neurčil v rozvrhu hodin pedagogického pracovníka, která hodina je tzv.

Zatímco týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti — základní pedagogický úvazek se pedagogickým pracovníkům stanovuje na období školního vyučování nebo pololetí školního roku viz bod I. Počet takto nařízených příp. V týdnu, ve kterém připadají některé pracovní dny na dlouhodobě plánované školní akce, prázdniny, svátky atp. Zaměstnavatel může jiné činnosti které nejsou přímou pedagogickou činností kumulovat do ostatních dnů.

Důležité je, aby změny v rozvrhu přímé pedagogické činnosti byly pedagogickému pracovníkovi dány na vědomí, zpravidla alespoň s třídenním předstihem, jak stanoví § 3 odst. Příklad Učitel vyšší odborné školy má základní pedagogický úvazek 21 hodin. Protože na pondělí připadá svátek anebo škola odchází do divadla atp. Ředitel ví, že v pondělí následujícího týdne bude svátek a učiteli hodiny odpadnou.

Zákon o vojácích z povolání (úplné znění) - republikafotky.cz

Nerozvrhne tedy danému učiteli žádnou nebo část přímou pedagogickou činnost na pondělí místo ní rozvrhne práce související s přímou pedagogickou činností a přesune ji na den, kdy bude daný učitel tzv. Výše uvedený postup není v rozporu s právními předpisy, neobchází je, ani obecně nepoškozuje práva zaměstnanců, naopak umožňuje v konkrétních případech napravit určitým způsobem nerovné postavení pedagogických pracovníků vyplývající z jejich rozdílných rozvrhů: Příklad Učitel A a B jsou učiteli druhého stupně základní školy, oba mají základní pedagogický úvazek 22 hodin.

Učitel A má na pondělí rozvrženy 2 hodiny přímé pedagogické činnosti, učitel B 6 hodin. Na pondělí připadne svátek. Učitel A tak v týdnu odučí 20 hodin, učitel B 17 hodin.

  • Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.
  • Беккер прекрасно помнил все, что произошло, и опустил глаза, думая увидеть перед собой своего убийцу.
  • Jak urcit velikost clena na nose
  • Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících, MŠMT ČR
  • Jak zvysit clena, pokud je 3 cm
  • Mid-velikost clen muzi

Přesto bude mít učitel B za tento týden za předpokladu stejného platového zařazení atd. Ředitel školy má možnost učiteli B předem přesunout přímou pedagogickou činnost z pondělí na pátek tak, aby přespočetná hodina nevznikla.