Přeskočit na obsah

Protidumpingová a vyrovnávací cla. Žádná smluvní strana nepoužije k vyrovnání dumpingu nebo podpory jiných opatření než protidumpingových nebo vyrovnávacích cel proti jakémukoli výrobku území jiné smluvní strany.

Všeobecná dohoda o clech a obchodu. Všeobecná doložka nejvyšších výhod. Pokud jde o cla a jakékoliv dávky, ukládané při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem nebo ukládané při mezinárodních převodech platů za dovoz a vývoz, dále pokud jde o způsob vybírání takových cel a dávek, pokud jde o pravidla a formality souvisící s dovozem a vývozem a pokud jde o Zvetseny clen Vaseline.

Online drogerie Notino

věci, o kterých se zmiňují odstavce 1 a 2 článku IIIjakákoli výhoda, přednost, výsada či osvobození, poskytnuté kteroukoli smluvní stranou jakémukoli výrobku pocházejícímu z kterékoli země nebo tam určenému, budou ihned a bezpodmínečně poskytnuty stejnému výrobku pocházejícímu z území všech ostatních smluvních stran nebo tam určenému.

Ustanovení odstavce 1 tohoto článku nebudou vyžadovati, aby byly odstraněny preference v oboru dovozních cel anebo dávek, jestliže nepřesahují meze, stanovené v odstavci 3 tohoto článku a jestliže jde o: Zvetseny clen Vaseline. preference, které jsou v platnosti výlučně mezi dvěma nebo více územími uvedenými v příloze A, za podmínek tam stanovených; b preference, které jsou Zvetseny clen Vaseline.

platnosti výlučně mezi dvěma nebo více územími, která byla dne 1. Jestliže příslušná listina, která tvoří přílohu k této Dohodě, nestanoví výslovně maximální preferenční rozpětí, nebude preferenční rozpětí u jakéhokoli výrobku, pro který je preference dovolena podle odstavce 2 tohoto článku, přesahovati a u cel nebo dávek z jakéhokoli výrobku, uvedeného v příslušné listině, rozdíl mezi sazbou pro státy požívající doložky nejvyšších výhod a sazbou preferenční; jestliže není stanovena žádná preferenční sazba, bude jako preferenční sazba s hlediska tohoto odstavce brána sazba platná dne Jde-li o smluvní strany uvedené v příloze G, bude u nich datum Článek II.

Listiny celních ústupků. Rovněž nebudou takovéto výrobky podrobeny jiným dávkám a poplatkům jakéhokoli druhu, vybíraným z dovozu nebo v souvislosti s ním, jež by byly vyšší než ony, které byly na tyto výrobky uvaleny v den podpisu této Dohody, nebo jež by byly vyšší než ony, které budou jakožto přímý a závazný důsledek zákonodárství platného na území dovozní země v tento den snad později uvaleny.

Rovněž nebudou takovéto výrobky podrobeny jiným dávkám a poplatkům jakéhokoli druhu, vybíraným z dovozu v souvislosti s ním, jež by byly vyšší než ony, které byly na tyto výrobky uvaleny v den podpisu této Dohody, nebo jež by byly vyšší než ony, které budou jakožto přímý a závazný důsledek zákonodárství platného na území dovozní země v tento den snad později uvaleny.

Žádné ustanovení tohoto článku nebrání smluvním stranám v tom, aby podržely předpisy platné v den podpisu této Dohody, jež upravují podmínky, za nichž smějí výrobky požívati preferenčního nakládání.

Popis produktu Tradiční lékárnická mast z dubové kůry s hojivými účinky.

Žádné ustanovení tohoto článku nebrání smluvním stranám v tom, aby vybíraly kdykoliv při dovozu jakéhokoli výrobku. Žádná smluvní strana nezmění svůj způsob zjišťování celní hodnoty zboží ani způsob přepočítávání cizích měn tak, aby tím znehodnotila kteroukoli z celních slev stanovených v příslušné listině, které tvoří přílohu k této Dohodě. Jestliže některá smluvní strana zřídí, udržuje nebo dovolí zřídit formálně anebo fakticky dovozní monopol jakéhokoli výrobku, uvedeného v příslušné listině, která tvoří přílohu k této Dohodě, nebudou účinky tohoto monopolu takového rázu, aby poskytovaly ochranu Jaky je prumerny clen tloustky průměru vyšší, než jaká je stanovena v příslušné listině, pokud tato listina nestanoví jinak nebo pokud nebylo jinak dohodnuto stranami, Zvetseny clen Vaseline.

původně celní slevy ujednaly.

 • Drogerie online 2. strana | Hygienické potřeby | republikafotky.cz
 • Jak zvysit velikost clena pro 2 cm
 • O velikosti clena fotografie
 • В любой другой реальности было бы куда больше здравого смысла.
 • Джабба услышал в трубке вздох - но не мог сказать, вздох ли это облегчения.
 • Jaky je nejvice dobreho clena
 • Balzámy na rty | ROSSMANN
 • Walmark Hemodin Dubová kůra mast 50 g — republikafotky.cz

Ustanovení tohoto odstavce neomezují smluvní strany, aby poskytovaly jakýkoliv druh pomoci domácím výrobcům, která je dovolena podle jiných ustanovení této Dohody. Jestliže některá smluvní strana dospěje k názoru, že druhá smluvní strana nenakládá s některým výrobkem tak, jak bylo podle názoru první smluvní strany zamýšleno ujednáním ústupku, stanoveného v příslušné listině, která tvoří přílohu k této Dohodě, zakročí ve věci přímo u druhé smluvní strany.

Vaselinum album | Fagron a.s.

Jestliže tato smluvní strana uzná, že nakládání, kterého se první smluvní strana dožaduje, je totožné s nakládáním, jež bylo zamýšleno, ale prohlásí, že je nemůže poskytovati, protože soud anebo jiný příslušný úřad rozhodl, že dotyčný výrobek nemůže býti podle celních předpisů této smluvní strany zařaděn tak, aby se na něj vztahovalo nakládání zamýšlené touto Dohodou, zahájí obě smluvní strany spolu s kterýmikoli jinými smluvními stranami majícími podstatný zájem bezodkladně nové jednání za účelem kompensačního urovnání věci.

V případě, že tato parita se sníží v souhlase s články dohody o Mezinárodním měnovém fondu o víc než dvacet procent, mohou býti tato specifická cla, dávky a preferenční rozpětí upraveny tak, aby odpovídaly takovému snížení, za předpokladu, že SMLUVNÍ STRANY t. Listiny připojené k této Dohodě jsou nedílnou součástí části I této Dohody. Stejné nakládání v oboru vnitřních daní a úprav.

Privátní značky ROSSMANN

Výrobky území kterékoli smluvní strany dovážené na území kterékoli jiné smluvní strany budou prosty vnitřních daní a jiných vnitřních dávek jakéhokoli druhu vyšších než ony, jimž podléhají přímo anebo nepřímo stejné výrobky domácího původu. Kromě toho v případech, kde není podstatné domácí výroby stejných výrobků domácího původu, neuloží žádná smluvní strana nové nebo vyšší vnitřní daně na výrobky území ostatních smluvních stran za tím účelem, aby poskytla ochranu výrobě zboží, které s nimi přímo soutěží nebo je může nahraditi, není-li podobně zdaněno; existující vnitřní daně tohoto druhu budou předmětem jednání, aby se snížily anebo odstranily.

Výrobkům území kterékoli smluvní strany dovezeným na území kterékoli jiné smluvní strany se poskytnou ne menší výhody než výrobkům domácího původu a to pokud jde Zvetseny clen Vaseline. všechny zákony, úpravy a předpisy týkající se jejich prodeje, nabízení na prodej, nákupu, dopravy, distribuce anebo používání na vnitřním trhu. Ustanovení tohoto odstavce nebudou brániti Clen zvysuje Zvetseny clen Vaseline.

program rozdílných dopravních sazeb, založených výlučně na hospodárném používání dopravních prostředků a nikoli na původu výrobků. Při používání zásad odstavce 2 tohoto článku na vnitřní kvantitativní předpisy, vztahující se na míchání, zpracování anebo používání výrobků v určitém množství anebo v určitém poměru, budou smluvní strany zachovávati tato ustanovení: a nezavedou úprav, které by formálně anebo fakticky vyžadovaly, aby určité množství anebo poměrná část výrobků, na které se takové úpravy vztahují, musely býti domácího původu; b žádná smluvní strana nebude formálně nebo fakticky omezovati míchání, zpracování anebo užívání výrobku, jehož domácí výroba není významná, ve snaze poskytnouti tak ochranu domácímu výrobku přímo s ním soutěžícímu anebo způsobilému jej nahraditi.

Zvetseny clen Vaseline. odstavce 3 tohoto článku nebudou se vztahovati na a jakékoliv opatření vnitřní kvantitativní kontroly, platné na území kterékoli smluvní strany dne 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na opatřování výrobků veřejnou rukou nebo na její účet, jež jsou určeny pro vládní účely a nikoli k dalšímu prodeji anebo k použití na výrobu zboží, na prodej, ani nezamezují, aby byly dokonaly clen, jaka velikost videa pouze domácím výrobcům podpory zmíněné v článku XVIv to počítajíc podpory tuzemským výrobcům z výnosu vnitřních daní a dávek a podpory poskytované ve formě vládních nákupů domácích výrobků.

Článek IV. Zvláštní ustanovení o kinematografických filmech.

Kosmetika a drogerie LovelyLovers | Zboží.cz

Jestliže některá smluvní strana zavede anebo udržuje vnitřní kvantitativní Zvetseny clen Vaseline. týkající se osvětlených kinematografických filmů, tyto úpravy budou míti Zvysit podlahu. Clen promítacích kontingentů odpovídajících těmto požadavkům: a promítací kontingenty mohou vyžadovati promítání kinematografických filmů domácího původu během určité minimální části celkové promítací doby skutečně použité v určité periodě ne kratší jednoho roku při obchodním předvádění všech filmů jakéhokoliv původu.

Tyto kontingenty budou stanoveny na základě promítací doby pro biograf ročně anebo na základě jejího ekvivalentu. Článek V. Svoboda průvozu. Zboží včetně zavazadel jakož i plavidla a jiné dopravní prostředky se považují Zvetseny clen Vaseline.

provážené územím smluvní strany, když jejich doprava tímto územím, ať s překládáním či bez něho, ať s uskladněním či bez něho, ať s vyložením a znovunaložením či bez nich nebo ať byl změněn způsob dopravy či nikoli, jest jen úsekem celé cesty, začínající a končící vně hranic smluvní strany, jejímž územím jest tato doprava uskutečňována. Zajišťuje se svoboda průvozu pro průvozní dopravu do území jiné smluvní strany anebo z něho územím každé smluvní strany po cestách nejvhodnějších pro mezinárodní průvoz.

Nebude se činiti rozdíl podle vlajky plavidel, místa původu, odeslání, vstupu, výstupu anebo určení zboží ani podle vlastnictví zboží, plavidel anebo jiných dopravních prostředků.

59/ Zb. - Vyhláška, kterou se uvádí v prozatí - SLOV-LEX

Každá smluvní strana může požadovati, aby o průvozní dopravě přes její území byla učiněna prohláška příslušnému celnímu úřadu, avšak - s výjimkou případu, že by nebyly zachovány platné celní zákony a nařízení, - nebude taková doprava, přicházející z území jiných smluvních stran anebo do něho směřující, podrobena zbytečným zdržováním ani omezením a bude osvobozena od cel i všech průvozních daní nebo jiných Zvetseny clen Vaseline.

ukládaných v souvislosti s průvozem, s výjimkou dopravních poplatků nebo poplatků Zvetseny clen Vaseline. správním nákladům způsobeným průvozem nebo úměrných nákladům na poskytnuté služby. Všechny poplatky na nařízení smluvních stran, vztahující se na průvozní dopravu do Zvetseny clen Vaseline.

ostatních smluvních stran nebo z něho, budou přiměřené se zřetelem k dopravním podmínkám. Každá Zvetseny clen Vaseline. strana bude s průvozní dopravou do území kterékoli jiné smluvní strany nebo z něho nakládati v oboru všech poplatků, nařízení a formalit spojených s průvozem neméně příznivě než s průvozní dopravou do kterékoli třetí země anebo z ní.

 • Vaselinum flavum | Fagron a.s.
 • Jak zvysit clena v klidu
 • Sexualni telo lidovymi leky zvetsit
 • ГЛАВА 22 Дэвид Беккер быстро подошел к койке и посмотрел на спящего старика.
 • На этот раз ему очень вежливо ответили по-немецки, но снова сказали, что рыжих девочек у них .
 • Jak zvysit sexualni telo doma
 • Hledat (vyhledávat v naší databázi produktů) | Naše společnost | Unilever Česká republika
 • Zdraví Toolcraft | Zboží.cz

Každá smluvní strana bude nakládati s výrobky, které byly provezeny územím jiné smluvní strany, neméně příznivě, než kdyby byly bývaly dopraveny z místa původu na místo určení, aniž by byly prošly územím této jiné smluvní strany. Každá smluvní strana může však setrvati na svých požadavcích přímé dopravy, platných Zvetseny clen Vaseline. den podpisu této Dohody, pokud jde o jakékoli zboží, u něhož přímá doprava je podmínkou pro projednání podle preferenčních celních sazeb anebo má vliv na způsob zjišťování hodnoty, předepsaný touto smluvní stranou k účelům výměry cla.

Vaselinum flavum

Ustanovení tohoto článku se nevztahují na letadla v průvozní dopravě, ale vztahují se na letecký průvoz zboží včetně zavazadel. Článek VI. Protidumpingová a vyrovnávací cla.

Žádné protidumpingové clo z jakéhokoli výrobku území kterékoli smluvní strany, dováženého na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude vybíráno vyšší částkou, než jest dumpingové rozpětí, které tkví na dováženém výrobku.

Pro účely tohoto článku se za dumpingové rozpětí považuje částka, o kterou je cena výrobku vyváženého z jedné země do druhé a nižší než porovnatelná cena stejného výrobku, požadovaná za normálních obchodních podmínek při jeho určení pro spotřebu ve vývozní zemi, nebo b jestliže není takové domácí ceny, nižší než buď i nejvyšší porovnatelná cena Zvetseny clen Vaseline.

výrobku při jeho vývozu do kterékoli třetí země za normálních obchodních podmínek, nebo ii výrobní náklady tohoto výrobku v zemi původu, zvýšené o přiměřenou přirážku za prodejní výlohy a zisk.

V jednotlivých případech je třeba patřičně přihlédnouti k rozdílu v podmínkách a způsobu prodeje, k rozdílům ve zdanění a k jiným rozdílům ovlivňujícím porovnatelnost cen. Žádné vyrovnávací clo z jakéhokoli výrobku území kterékoli Zvetseny clen Vaseline. strany, dováženého Jake kremy zvysit clena území kterékoli jiné smluvní strany, nebude vybíráno vyšší částkou, než jest odhadnutá prémie nebo podpora, o níž bylo zjištěno, že byla přímo nebo nepřímo poskytnuta na zhotovení, výrobu nebo vývoz takového výrobku v zemi původu nebo vývozu, včetně jakékoli zvláštní podpory poskytnuté na dopravu tohoto výrobku.

Сьюзан обмякла, испытав огромное облегчение, и почувствовала, что вновь нормально дышит: до этого она от ужаса задержала дыхание. Предмет в руке Стратмора излучал зеленоватый свет. - Черт возьми, - тихо выругался Стратмор, - мой новый пейджер, - и с отвращением посмотрел на коробочку, лежащую у него на ладони. Он забыл нажать кнопку, которая отключила звук. Этот прибор он купил в магазине электроники, оплатив покупку наличными, чтобы сохранить анонимность.

Žádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dovážený na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben protidumpingovému nebo vyrovnávacímu clu proto, že byl osvobozen od daní anebo dávek, ukládaných na stejný výrobek určený k spotřebě v zemi původu anebo vývozu, anebo proto, že takové daně anebo dávky byly vráceny.

Žádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dovážený na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben zároveň protidumpingovému i vyrovnávacímu clu, aby bylo čeleno stejnému případu dumpingu anebo vývozní podpory.

Vážení zákazníci, návštěvníci,

Žádná smluvní strana neuloží protidumpingové nebo vyrovnávací clo na dovoz jakéhokoli výrobku z území kterékoli jiné smluvní strany, leč by zjistila, že účinek dumpingu nebo podpory v daném případě je takový, že Zvetseny clen Vaseline. nebo hrozí způsobiti podstatnou újmu existující domácí výrobě, anebo že zabraňuje vybudování domácí výrobky či její vybudování citelně zdržuje. SMLUVNÍ STRANY mohou upustiti od podmínek stanovených v tomto odstavci a povoliti některé smluvní straně, aby ukládala protidumpingové anebo vyrovnávací clo na dovoz jakéhokoli výrobku k vyrovnání dumpingu anebo podpory, které působí anebo hrozí způsobiti podstatnou újmu na území jiné smluvní strany, vyvážející dotčený výrobek na území dovážející smluvní strany.

Systém, který má stabilisovati domácí ceny základního výrobku nebo hrubý výnos plynoucí domácím výrobcům z takového výrobku nezávisle na pohybu vývozních cen a který občas umožňuje vývozní prodej takového výrobku za cenu nižší, než je porovnatelná cena požadovaná za stejný výrobek od kupujících na domácím trhu, nebude považován za systém, který by způsobil podstatnou újmu ve smyslu odstavce 5.

Žádná smluvní strana nepoužije k vyrovnání dumpingu nebo podpory jiných opatření než protidumpingových nebo vyrovnávacích cel proti jakémukoli výrobku území jiné smluvní strany. Článek VII. Zjišťování hodnoty k celním účelům. Smluvní strany uznávají platnost všeobecných zásad pro zjišťování hodnoty, jak jsou stanoveny v následujících odstavcích tohoto článku, a zavazují se, že je uvedou co nejdříve v účinnost u všech výrobků podléhajících clu nebo jiným dávkám nebo omezením dovozu a vývozu, Zvetseny clen Vaseline.

na hodnotě anebo podle ní jakkoli upraveným. Kromě tohoto na žádost jiné smluvní strany přezkoumají ve smyslu těchto zásad provádění kteréhokoli svého zákona nebo nařízení týkajícího se zjišťování hodnoty k celním účelům. Pokud se v konkrétním případě cena takového nebo stejného zboží řídí jeho množstvím, má se cena v úvahu přicházející týkati - podle volby dovozní země učiněné jednou pro vždy - buď i porovnatelných množství, anebo ii množství, jež nejsou nejpříznivější pro dovozce, než kdyby se vzalo za základ největší množství tohoto zboží, jaké bylo vskutku prodáno v obchodě mezi vývozní a dovozní zemí.

Celní hodnota jakéhokoli dováženého výrobku nemá zahrnovati částku jakékoli vnitřní daně, platné v zemi původu nebo v zemi vývozní, od níž byl dovezený výrobek osvobozen anebo která byla nebo bude vrácena.

Takových pravidel může použíti kterákoli smluvní strana na takovéto cizí měny k účelům odstavce 2 tohoto článku jako alternativy na místě Zvetseny clen Vaseline. paritních hodnot. Dokud SMLUVNÍ STRANY neurčí takových pravidel, může každá smluvní strana použíti na kteroukoli takovou cizí měnu k účelům odstavce 2 tohoto článku přepočítacích pravidel, která mají skutečně vyjádřiti hodnotu této cizí měny v obchodních stycích. Základy a způsoby určování hodnoty výrobků podrobených clu a jiným dávkám neb omezením, založeným na hodnotě nebo podle ní jakkoli upraveným, mají býti stále a mají býti uveřejněny tak, aby obchodníci mohli odhadnouti celní hodnotu s dostatečnou přibližností.

Článek VIII. Formality při Nejvice dobre velikosti clenu a vývozu. Smluvní strany uznávají, že poplatky a dávky, jiné než cla, ukládané úřady při dovozu nebo vývozu anebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem, mají býti omezeny na částku odpovídající přibližným nákladům na poskytnuté služby a nemají býti nepřímou ochranou domácím výrobkům anebo zdaněním dovozu či vývozu k fiskálním účelům.

Začněte s vyhledáváním značky nebo produktu.

Smluvní strany také uznávají, že je třeba snížiti počet a rozmanitost těchto poplatků a dávek, zatížení dovozu a vývozu složitými formalitami a že je třeba zmírniti a zjednodušiti požadavky týkajíce se listinných dokladů při dovozu a vývozu. Smluvní strany učiní co nejdříve opatření podle zásad a cílů odstavce 1 tohoto článku.

Kromě toho na žádost kterékoli jiné smluvní strany přezkoumají s hlediska těchto zásad provádění kteréhokoli svého zákona nebo nařízení. Žádaná smluvní strana nebude ukládati přísné tresty pro menší porušení celních předpisů nebo celního řízení. Zvláště nebude ukládati trestů těžších než takových, které jsou nutné jako pouhá Zvetseny clen Vaseline., jde-li o opomenutí neb omyl v dokladech předkládaných celním úřadům, který je snadno napravitelný a stal se zřejmě bez podvodného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Ustanovení tohoto článku se budou vztahovati na poplatky, dávky, formality a požadavky ukládané úřady v souvislosti s dovozem anebo vývozem včetně těch, které se týkají a konsulárních úkonů, jako jsou konsulární účty nebo osvědčení; b.

Všeobecná dohoda o clech a obchodu. Všeobecná doložka nejvyšších výhod.