Přeskočit na obsah

Pozměňovací návrh 3 Návrh rozhodnutí Bod odůvodnění 1 c nový 1c Nové kategorie vlastních zdrojů by měly být zavedeny od roku , aby byly jejich výnosy k dispozici v okamžiku, kdy vzniknou povinnosti týkající se úroků a splácení. Taková opatření by měla zahrnovat ustanovení obecné a technické povahy, jež jsou použitelná na všechny druhy vlastních zdrojů a u nichž je obzvláště důležitý odpovídající parlamentní dohled. Je třeba podporovat spolupráci mezi výzkumem, inovacemi a vzděláváním, a to i prostřednictvím iniciativy týkající se Evropských univerzit. Evropská rada bere na vědomí balíček návrhů týkajících se víceletého finančního rámce na období —, který Komise představila dne 2. K zajištění rovných podmínek přispěje nařízení o modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, které bylo nedávno přijato.

Jaká bude právní úprava a jaké důsledky Zvyseni clenske rady sebou přinese nový balíček, vám odpoví tento článek.

ECRIS: Platná právní úprava Myšlenka zavedení tohoto informačního systému souvisí s rozšiřováním prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii. V soudní praxi vyvstala potřeba zjištění informací o pachateli, který byl odsouzen i v jiné členské zemi EU. Tento systém umožňuje soudům, státním zástupcům a příslušným správním orgánům prostřednictvím určeného ústředního orgánu v každém státě dosáhnout potřebných informací o odsouzení konkrétního občana EU bez ohledu na to, ve kterém státě byl pachatel odsouzen.

Zvyseni clenske rady Jak zjistit muj clena

Již od roku je rejstřík trestů jakožto ústřední národní orgán v České republice pověřený spoluprací s ECRIS a odpovídá za výměnu informací o odsouzených.

Ústřední orgány členských států nemají přímý přistup k databázím rejstříku trestů jiných států, nicméně pouze zasílají na základě žádosti požadované informace jiným členským státům EU.

Laicky lze tento systém chápat jako propojení databází rejstříků trestů ze všech členských států EU. Soustava ECRIS je decentralizovaná, tedy veškeré údaje z rejstříků trestů jsou uloženy výhradně ve vnitrostátních databázích členských států.

Vyhledávání

Členský stát, jehož je odsouzený státním občanem, je archivem pro všechny odsouzení dané osoby. Odsoudí-li členský stát osobu nemající jeho státní příslušnost, je povinen co nejdříve zaslat informace o tomto odsouzení členskému státu, jehož je pachatel státním občanem.

Zvyseni clenske rady Reklama ke zvyseni clena

Veškeré předávání informací se provádí elektronicky ve standardizovaném evropském formátu s využitím tabulek. Členský stát v nich vždy vyznačí kategorii trestného činu a trestu nebo sankce. V současné době jsou do tohoto systému zapojeny všechny členské státy, nicméně ne všechny státy jsou navzájem propojené.

Další články v rubrice

Dne Důvodem pro přijetí těchto nových předpisů byla skutečnost, že ačkoliv stávající právní úprava umožňuje evidenci odsouzených, kteří jsou příslušníky třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, neexistuje nicméně společný jednotný evropský postup nebo mechanismus, jakým způsobem tuto výměnu informací o nich účinně provádět.

Proto bude zapotřebí zavést nový systém, tzv. Nový balíček zavádí možnost požadovat informace z rejstříku trestů o odsouzeních vydaných vůči státnímu příslušníkovi třetí země, a to pro účely trestního řízení.

Zvyseni clenske rady zvysujici se clen

Dožadovaný stát poté předá informace o všech odsouzeních vydaných v dožadovaném státě, ale i ve třetích zemích zanesených v jejich rejstříku trestů. Nový systém ECRIS-TCN by měl obsahovat informace o totožnosti státních příslušníků třetích zemí odsouzených trestním soudem v Unii — alfanumerické údaje příjmení, jméno, přezdívky atd.

Postup bude takový, že v případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země ústřední orgány odsuzujícího členského státu pořídí datový záznam v centrálním systému, který bude obsahovat všechny náležitosti dle čl.

Výpis článků

Žádost bude možné podat u ústředního orgánu kteréhokoli členského státu. Bude-li však podána žádost u jiného než odsuzujícího státu, tento ji neprodleně postoupí odsuzujícímu členskému státu. Nový legislativní balíček vydaný evropskými orgány přináší nová opatření v souvislosti s monitoringem odsouzení státních příslušníků zemí mimo EU.

Domníváme se, že v nynější době migrace osob rozšíření pravomocí systému ECRIS má skutečně schopnost napomoci Zvyseni clenske rady zabezpečení bezpečnosti a práva na území Evropské unie.

  1. Rada chce rozpočet v platbách zvýšit na ,1 miliardy eur Euroskop, čtk,
  2. Zasedání Evropské rady ( června ) - závěry | Vláda ČR

Další nevýhodou budou zvýšené náklady na technické úpravy k zajištění řádného fungování celého informačního systému.