Přeskočit na obsah

Ursíny v. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i zde. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Procházka v. U zločinů proti státu trestá se nadržování stejně jako tyto zločiny; 2.

Zvyseny lidovy clen

Generální shromáždění povoluje jednu Národní sekci v každém státě. Podmínkou je, aby příslušný stát byl členem Organizace spojených národů — OSN. Na ty Národní sekce, které už existovaly předtím, než tyto Stanovy nabyly platnost, se tyto podmínky nevztahují.

Národní sekce, které spojují tradiční nebo etnická pouta, se mohou výjimečně, dobrovolně a dočasně sloučit do jedné Národní sekce. Když jsou takovéto podmínky nevyhnutné, vyžadují si dvoutřetinový souhlas Generálního shromáždění.

Národní sekce, které hradí své členské poplatky včas, mohou Zvyseny lidovy clen do Generálního shromáždění jednoho svého člena jako delegáta s hlasovacím právem. Práva a povinnosti řádných členů a Každý řádný člen má právo aktivně se podílet na činnosti CIOFF: předkládat Výkonnému výboru, Komisím a Pracovním skupinám návrhy, zúčastňovat se mezinárodních akcí, podílet se na redigování a vydávání publikací, vyžadovat spolupráci a podporu CIOFF a to zvláště: požádáním CIOFF o udělení patronátu pro mezinárodní folklorní festivaly, praktickou pomoc při uskutečňování mezinárodních událostí a výměnu anebo zprostředkování folklorních skupin, vyhovujících charakteru dané akce, získávání dokumentace, metodického materiálu, analýz a jiných materiálů o činnosti CIOFF, rozhodovat o přijímání členů, předkládat návrhy a připomínky, zúčastňovat se na Generálních shromážděních prostřednictvím svého delegáta.

Stanovy CIOFF® - Národní ústav lidové kultury

V případě nezaplacení ztrácí člen hlasovací právo. Článek 10 — Přidružení členové a členové- korespondenti: Folklorní organizace nebo festival se může stát přidruženým členem za stát, v němž není žádná Národní sekce.

Mezinárodní kulturní nebo vědecké organizace či osoby, u kterých má CIOFF zájem o navázání styků, se mohou stát členy-korespondenty. Přidružení členové a členové-korespondenti nemají hlasovací právo. Jejich oficiální zástupci mají právo se vyjadřovat k věcem, týkajícím se jejich činnosti nebo vztahů k CIOFF. Přidružení členové budou platit členský poplatek podle rozhodnutí Generálního shromáždění. Členové-korespondenti členské poplatky neplatí. Článek 11 — Čestní členové: Titul čestného člena je udělován Generálním shromážděním na návrh Výkonného výboru a je potvrzen oficiálním dokumentem.

Titul Čestný předseda může být udělen prezidentovi, jemuž vypršel mandát. Čestní předsedové jsou čestnými členy. Nemají hlasovací právo, mimo případ, že by byli řádnými členy Generálního shromáždění. Článek 12 Zvyseny lidovy clen Pozastavení členství: Každý člen má právo kdykoliv rezignovat na vlastní žádost po splnění podmínek stanovených v Interních směrnicích. Na vyloučení člena je potřebná dvoutřetinová většina platných hlasů účastníků Generálního shromáždění. Rada může ukončit členství členům, kteří nezaplatili členský poplatek v průběhu dvou po sobě následujících letech.

Zvyseny lidovy clen

Zodpovídá za volbu Rady, za revizi těchto Stanov a Interních směrnic a za rozhodnutí v zásadních věcech. Setkává se minimálně každý druhý rok. Datum a místo tohoto setkání bývá stanoveno Generálním shromážděním jeden rok dopředu. Agenda, jakož i počet zúčastněných přidružených členů a pozorovatelů jsou uvedeny v Interních směrnicích.

Lidová církev

Každá národní sekce, která nevyšle delegáta, má právo nominovat delegáta z jiné Národní sekce jako svého reprezentanta s hlasovacím právem. Ministr kultury České republiky od roku každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci.

Zvyseny lidovy clen

Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, jenž shromažďuje dokumentaci k jednotlivým návrhům.

Podle zpracované metodiky je pak předává k projednání nominační komisi jmenované ministrem kultury. Odpovídá-li veřejný žalobce na její vývody, mají obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo.

K usnesení, jímž se snižuje trest pod dolní hranici sazby nebo zaměňuje jeho způsob za mírnější nebo jímž se upouští od potrestání § 16, odst. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i zde.

Během posledního roku přišla sociální demokracie o 2000 členů. Novým hnutím naopak lidé přibývají

Tento zápis podepíší všichni členové senátu a zapisovatel. Žádost o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku. Na výslovnou žádost odsouzeného může býti lhůta prodloužena o další hodinu.

Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obžalovaného, vykoná se trest smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Výkon trestu smrti buř však na přiměřenou dobu odložen, žádá-li to veřejný žalobce z důležitého veřejného zájmu. Přitom se řídí ustanoveními trestního řádu o obnově trestního řízení.

Ustanovení přechodná a závěrečná § 32 1 Ustanovení zákona ze dne 3. Beneš v. Fierlinger v. David v.

Clenbuterol - EXTREME Fat Loss Results

Laušman v. Gottwald v.

Benesovy dekrety

Ďuriš v. Široký v.

Dekret presidenta republiky ze dne O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na Československu. Porobeni vlasti, vraždění, zotročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodnotí, musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. Proto ustanovuji k návrhu vlády takto: Hlava I. Zločiny proti státu § 1 Kdo se v době zvýšeného ohrožení republiky § 18 dopustil na území republiky nebo mimo ně některého z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne

Pietor v. Šrámek v. Hasal v. Ursíny v. Hála v.

Nositelé tradice - Národní ústav lidové kultury

Svoboda v. Šoltész v.

Ministr kultury České republiky od roku každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, jenž shromažďuje dokumentaci k jednotlivým návrhům.

Ripka v.