Přeskočit na obsah

Brankové pole musí být projeto tak, aby směrově označená branková tyč brankového pole byla vždy vlevo ve směru jízdy vozidla. Finalisté individuálního závodu v každé kategorii mají právo tří finálových pokusů. Tyto ochranné pomůcky budou kontrolovány při technické přejímce motocyklů, eventuálně namátkově těsně před závodem. Organizátor má právo požádat jezdce o nové podepsání přihlášky v případě, že se přihlásil dodatečně po uplynutí limitu či přímo v místě konání podniku. Pokud je cílové brankové pole před výjezdem ze sekce zrušeno, jízda v sekci je ukončena opuštěním cílového prostoru.

Jezdci se musí vrátit zpět do čekací zóny a opakovaný start musí být proveden co nejdříve. Po chybném startu není dovolena výměna motocyklů a start rezervních jezdců. Jestliže je závod zastaven kdykoliv během prvních "X" minut" polovina času závoduzávod bude znovu odstartován. Jezdci se vrátí do parkoviště jezdců a nový start se uskuteční 30 minut po zastavení závodu.

Je povolena změna motocyklů. Konečný výběr musí být proveden nejpozději 10 minut před novým startem. Nového startu se mohou zúčastnit náhradníci v případě, že jeden nebo více z původně startujících jezdců se účastnit nemohou nebo byli vyloučeni ředitelem závodu.

Ředitel závodu může vyloučit jednoho nebo více jezdců, kteří jsou považováni za příčinu zastavení závodu a zakázat jim účast na novém startu.

Začátek sezony se odkládá

Jestliže byl závod zastaven po "prvních X minutách" polovina času závodubude závod považován za ukončený. Konečné pořadí bude stanoveno podle klasifikace jezdců v kole, předcházejícím signalizaci červeným praporkem. Jezdec jezdcikterý je kteří jsou považován í ředitelem závodu za původce nutnosti použití červeného praporku, bude zařazen budou zařazeni za jezdce, kteří ujeli stejný nebo vyšší počet kol.

S výjimkou chybného startu může být závod znovu odstartován pouze jednou. Bude-li nezbytné zastavit závod více než jedenkrát, je závod prohlášen za anulovaný a neplatný.

Český motokros - Sportovní řád N

Porušení tohoto ustanovení má za následek vyloučení. Žádná náhrada bezpečnostní výstroje, doplňování paliva nebo mechanikova služba se nesmí provádět na trati nebo mimo prostor pro opravy a mimo čekacího prostoru. Traťoví komisaři mohou pomáhat jezdcům při zvedání motocyklu, pohybovat se s ním na bezpečné místo a držet ho pokud se provádí oprava nebo úprava.

Jakákoliv oprava nebo úprava musí být prováděna jezdcem, který pracuje sám bez cizí pomoci. Komisaři také mohou pomáhat jezdcům při novém startu jejich motocyklů.

V tomto zvláštním prostoru mohou mechanici během závodu provádět opravy nebo seřízení strojů, dále provádět signalizaci a mohou zde být zástupci průmyslu. Jezdcům, kteří zastaví svůj stroj v prostoru oprav, může být při novém startu pomáháno.

Generální partner

Jezdci mohou vjíždět do prostoru pro opravy, aby upravili nebo nahradili jakoukoliv část jejich bezpečnostní výstroje nebo motocyklu s výjimkou rámu, který musí být označen. Jezdci, kteří vyjíždějí z prostoru pro opravy, musí zastavit před dalším vyjetím na trať na hranici tratě, než znovu vyjedou na trať.

Po dobu přerušení jízdy bude měření času přerušeno.

Rozmery clenu zavodu

Ostatní posádky se na start připraví ihned po opuštění sekce předcházející posádkou. Posádka je připravena ke startu, pokud vozidlo svým obrysem stojí na úrovni spojnice brankových tyčí startovního brankového pole a na pokyn sportovního komisaře je schopna zahájit jízdu v sekci. Pokud nebude posádka připravena ke startu, bude posádce udělena penalizace článek 38 odst. Pokud vozidlo zastaví a do ti sekund se nepohne o vzdálenost delší jak polovinu průměru kola, je toto považováno za stání.

Pionýr » Soutěžní řád a pravidla uzlařského závodu Putovního poháru Zlaté Růže

Pokud dojde ke změně pohybu vozidla přes polovinu průměru kola, kdy výsledný směr pohybu je opačný než původní směr, jedná se o změnu směru jízdy. Ke změně směru jízdy může dojít: a jízdou — dojde ke změně směru pohybu vozidla v důsledku změny otáčení kol b skluzem — dojde ke změně směru pohybu vozidla přesto, že nedojde ke změně otáčení kol c smykem — dojde k samovolnému pohybu vozidla opačným směrem přesto, že se kola netočí 4 Při jízdě v sekci je zakázáno řidiči i spolujezdci otevírat dveře za účelem vyklánění se z vozidla.

Nevztahuje se na otevření dveří v případě vypuštění vody z kabiny po průjezdu vodního brodu apod. Sekce je tvořena startovním brankovým polem, libovolným počtem brankových polí uvnitř sekce a cílovým brankovým polem.

Rozmery clenu zavodu

Sekce je uzavřena, pokud je startovní a cílové brankové pole uzavřeno páskou. Sekce je otevřena, pokud je startovní a cílové brankové pole bez pásky.

VE Veteráni — memoriál Petra Jiříčka O zařazení do věkové kategorie rozhoduje rok narození závodníka. Závodníkům není dovoleno startovat v jiné kategorii než v té, jíž odpovídají věkem. Pořadatel má právo zkontrolovat věk závodníků podle průkazu, který obsahuje jméno, datum narození a fotografii závodníka např. Podmínky účasti Účastníci do 18 let musí být doprovázeni dospělou osobou, která zodpovídá za jejich chování po celou dobu trvání závodu vedoucí výpravy, zákonný zástupce.

Právo otevřít sekci má pouze sportovní komisař článek 16 odst. Brankové pole musí být projeto tak, aby směrově označená branková tyč brankového pole byla vždy vlevo ve směru jízdy vozidla. Uvedené podmínky musí být splněny současně. Brankové pole se může projet jak jízdou vpřed tak vzad. Při jízdě v sekci není dovolen dotek jakoukoli částí vozidla s ohraničením sekce dotek pásky nebo dotyk tyče, na kterou je ohraničující páska upevněna ani překročení hranice sekce obrysem vozidla a to pod i nad pomyslnou spojnicí tyčí na kterých je ohraničující páska upevněna překročení obrysem vozidla pomyslnou kolmici k ohraničení sekce páskou.

Závodník má dle věkové kategorie okruhy na rozjetí. Měří se čas posledních projetých m. Jede se na tři okruhy, ale měří se právě posledních letmých metrů.

Při posuzování dotyku s ohraničením sekce popř. Za součást vozidla se považuje i cizí těleso tvořící obrys vozidla např.

Видео с реального производства ФиброПеноблоков от фирмы \

Vjezd do sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad. Jízda v sekci je zahájena protnutím spojnice brankových tyčí startovního brankového pole obrysem vozidla.

Současně je zahájeno měření času. Pokud vozidlo při vjezdu do sekce zruší startovní brankové pole, posádka pokračuje v jízdě v sekci. Ke zrušení startovního pole může dojít i v průběhu jízdy v sekci. Startovní prostor je prostor mezi krajními tyčemi ohraničení sekce, mezi kterými bylo umístěno startovní brankové pole viz příloha č.

Navigační menu

Startovní brankové pole i startovní prostor lze využít pro manévrování vozidla v sekci. Při manévrování vozidla v sekci není povoleno opuštění startovního brankového pole nebo startovního prostoru směrem ven ze sekce. Výjezd ze sekce může proběhnout jak jízdou vpřed tak vzad.

Jízda v sekci je ukončena opuštěním spojnice brankových tyčí cílového brankového pole popřípadě cílového prostoru obrysem vozidla. Pořadí vázání spojek a zkracovačky není stanoveno viz Příloha 2B.

Rozmery clenu zavodu

Nakonec uváže dračí smyčku. Po uvázání všech uzlů stiskne závodník opět tlačítko, čímž zastaví elektronické stopky. Po zastavení stopek již závodník nesmí sahat na vázačky a upravovat uzly.

Lodní smyčku lze navazovat i nahazovat. Dračí smyčka nemusí být uvázána kolem těla. U rybářské spojky musí být oba uzlíky staženy k sobě. Kličky zámky nejsou povoleny.

Kalendář 2021

Jednotlivé uzly nesmí být navzájem propleteny včetně dračí smyčky. Schéma vázání uzlů je uvedeno v Příloze 3. Závodník vyčká, až rozhodčí zkontroluje správnost uvázání uzlů, a na pokyn rozhodčího uzly rozváže a připraví stanoviště pro další pokus.

Pokud závodník nesouhlasí s verdiktem rozhodčího, nerozvazuje uzly ani se nedotýká vázaček, ale zvedne jednu ruku nad hlavu.

Během závodu se musí všichni účastníci závodu včetně diváků řídit pokyny pořadatelů a komisařů v celém areálu závodiště, v sekcích i mimo ně a zejména při vyprošťování vozidel. K pořadatelům a komisařům se chovají loajálně a svým chováním se vyvarují čehokoliv, co by mohlo poškodit zájmy tohoto automobilového sportu a zájmy pořadatelů. Porušení pravidel chování může být důvodem pro vyloučení účastníka ze závodu; v případě diváka jeho vykázání z areálu závodiště.

Všichni členové každého družstva startují současně také z jedné čáry, přičemž co nejdříve po startu se seřadí za sebe a pravidelným střídáním se snaží docílit co nejrychlejší zdolání stanovené vzdálenosti. Není nutné, aby jízdu dokončili všichni čtyři, protože se započítá čas třetího člena družstva. Bodovací závod[ editovat editovat zdroj ] Peloton závodníků se utkává na trati 40 km muži nebo 24 km ženy. Závodníci jezdí po okruhu a snaží se sbírat body na prémiových sprintech, které jsou vypsány po každých 2 km nebo nejblíže této vzdálenosti dle délky dráhy.

Rozmery clenu zavodu

Vítězem se stane závodník s největším počtem dosažených bodů; při rovnosti nasbíraných bodů rozhoduje umístění v závěrečném sprintu. Bodování je vždy 5, 3, 2 a 1 bod pro první čtyři. Zisk okruhu náskoku je ohodnocen 20 body. Dle délky dráhy je omezen počet startujících, v případě nutnosti se jezdí kvalifikace.