Přeskočit na obsah

Pro přijetí všech usnesení Výboru jsou v takové situaci třeba hlasy všech zbylých členů Výboru. Nesvolá-li ho v takovém případě předseda, musí tak učinit některý místopředseda.

Stanovy Jednoty českých matematiků a fyziků Základní ustanovení Čl.

Kolektivní orgány Jednoty jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak.

Orgány Jednoty s výjimkou sjezdu mohou jednat též telekomunikačními prostředky nebo per rollam. Během funkčního období mohou být volené orgány Jednoty doplněny náhradníky nebo kooptací. Podrobnosti organizace, pravomoci a jednání orgánů Jednoty stanoví výbor Jednoty samostatnými organizačními a jednacími řády čl. Předseda Jednoty a zastupování Jednoty Čl. Statutárním orgánem Jednoty je její předseda.

Jednotu zastupuje a jejím jménem jedná předseda Jednoty, k písemným právním úkonům je však potřebný též podpis dalšího člena předsednictva výboru Jednoty čl. Nemůže-li předseda po dobu 3 měsíců vykonávat svoji funkci, pověří předsednictvo výboru Jednoty výkonem jeho povinností včetně povinností statutárního orgánu některého z místopředsedů. Předsednictvo výboru Jednoty může Prirucka pro zvyseni penisu též jiné členy předsednictva, popřípadě další členy Jednoty, aby ve vymezeném rozsahu zastupovali Jednotu a jednali jejím jménem.

Sjezd Jednoty Čl. Sjezd je nejvyšším orgánem Jednoty. Účastníky sjezdu s hlasovacím právem jsou delegáti, zvolení v pobočkách podle směrnic a klíče stanovených výborem Jednoty. Sjezdu se dále s poradním hlasem mohou zúčastnit členové výboru Jednoty, členové kontrolní komise, zástupci poboček, sekcí a odborných komisí Jednoty Zpusob zvysovani clenu pozvaní hosté.

Sjezdy jsou řádné a mimořádné. Řádný sjezd se koná jednou za čtyři roky. Svolává jej výbor Jednoty. Výbor Jednoty oznámí termín konání řádného sjezdu všem členům Jednoty prostřednictvím poboček a sekcí nejméně 40 dnů předem, spolu s programem jednání a klíčem pro volbu delegátů.

Družstvo - Portál POHODA

Výbor Jednoty musí svolat mimořádný sjezd nejpozději do jednoho měsíce, požádá-li o to písemně nebo elektronickou poštou alespoň jedna třetina členů Jednoty. Termín konání mimořádného sjezdu oznámí výbor Jednoty nejméně 30 dnů předem členům Jednoty prostřednictvím poboček a sekcí s důvodem svolání a klíčem pro volbu delegátů. Výbor Jednoty může též svolat mimořádný sjezd z vlastního podnětu. Sjezdu předsedá a jeho jednání řídí předseda Jednoty čl. Sjezd je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina delegátů.

Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, zahájí se sjezd o hodinu později a je způsobilý se usnášet za jakéhokoli počtu delegátů, avšak pouze o bodech uvedených na programu sjezdu. K usnesení o změně stanov nebo o zrušení Jednoty se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných delegátů.

Ostatní usnesení jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.

Account Options

Výbor Jednoty Čl. Členy výboru Jednoty jsou předseda Jednoty čl. Výbor Jednoty řídí činnost Jednoty v období mezi sjezdy.

Zpusob zvysovani clenu Jake velikosti je clenem

Výboru Jednoty dále přísluší zejména: Zpusob zvysovani clenu volit ze svého středu místopředsedy, tajemníka, hospodáře a další členy předsednictva výboru Jednoty a povolávat náhradníky na uvolněná místa členů výboru Jednoty a kontrolní komise Jednoty; b schvalovat zprávu o činnosti Jednoty za běžný rok; c schvalovat zprávu o hospodaření Jednoty za běžný rok; d schvalovat rozpočet Jednoty na následující rok; e rozhodovat o nakládání s nemovitým majetkem Jednoty na základě souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů výboru Jednoty; f určovat výši členských příspěvků; g projednávat smlouvy Jednoty o spolupráci s českými, zahraničními a mezinárodními společnostmi a organizacemi; h rozhodovat o koncepci zahraničních styků; i pověřovat předsednictvo výboru Jednoty plněním konkrétních úkolů; j zabezpečovat přípravu sjezdu a přípravu návrhů kandidátních listin čl.

Zasedání výboru Jednoty svolává předseda Jednoty nebo v jeho zastoupení místopředseda podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předseda svolává mimořádné zasedání výboru Jednoty do dvou týdnů, byl-li o to požádán aspoň třetinou členů výboru Jednoty.

Nesvolá-li ho v takovém případě předseda, musí tak učinit některý místopředseda. Zasedání výboru Jednoty řídí předseda Jednoty, případně některý místopředseda nebo člen předsednictva výboru Jednoty. Výbor Jednoty je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.

Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů výboru Jednoty, při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro nějž se vyslovil předsedající. Předsednictvo výboru Jednoty 1. Předsednictvo je výkonným orgánem výboru Jednoty. Předsednictvo výboru Jednoty tvoří předseda Jednoty, místopředsedové, tajemník, hospodář a předsedové sekcí.

Schůzi předsednictva svolává předseda Jednoty nebo v jeho zastoupení místopředseda nejméně šestkrát do roka. Schůzi předsednictva řídí předseda Jednoty nebo v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů předsednictva, při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro nějž se vyslovil předsedající.

Kontrolní komise Čl. Dohled na činnost Jednoty a jejích orgánů vykonává kontrolní komise, která posuzuje činnost Jednoty a jednání jejích orgánů z hlediska dodržování stanov a Zpusob zvysovani clenu řádů. Kontrolní komise podává zprávu o činnosti a hospodaření Jednoty výboru Jednoty a sjezdu, které se nemohou bez zvážení jejího návrhu usnést o účetní uzávěrce nebo o úhradě ztrát a udělení absolutoria odstupujícímu výboru.

Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu, který ji podle potřeby svolává a řídí její zasedání.

  • Stanovy Asociace kempování a karavaningu, z.s. – Asociace kempování a karavaningu
  • Schůze členů - zvýšení členského příspěvku | republikafotky.cz, z. s. | Svobodná počítačová síť
  • Součástí přihlášky člena Spolku a součástí souhlasu s těmito Stanovami je i souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí GDPR.
  • Jaka stredni delka a tloustka clenu
  •  - Если бы в игрушке Стратмора завелся вирус, он бы сразу мне позвонил.
  • Слава Богу, разрешено хоть .

Výbor pobočky Čl. Činnost pobočky čl. Výbor pobočky tvoří předseda, místopředsedové, tajemník, hospodář, které si výbor volí ze svého středu, a další členové volení členy pobočky. Statutárním orgánem pobočky je její předseda. Jménem pobočky jedná její předseda, k písemným právním úkonům je potřebný též podpis dalšího člena výboru pobočky. Výbor pobočky může zmocnit též své jiné členy, popřípadě další členy pobočky, aby ve vymezeném rozsahu zastupovali pobočku a jednali jejím jménem.

Předseda pobočky je členem výboru Jednoty a na zasedání předsednictva Jednoty může být zván podle potřeby, vždy však, rozhoduje-li se o závažných otázkách týkajících se pobočky. Výbor pobočky svolává plenární schůze pobočky podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Výbor pobočky hospodaří s finančními prostředky pobočky v rámci rozpočtu schváleného plenární schůzí.

Hlavní menu

Dohled na hospodářskou činnost pobočky vykonává kontrolní komise pobočky a kontrolní komise JČMF. Výbor oddělení pobočky Čl. Činnost oddělení pobočky čl. Výbor oddělení tvoří předseda, místopředseda, tajemník a případně další členové.

Předseda oddělení pobočky Jednoty se zúčastňuje schůzí výboru pobočky. Výbor sekce Čl. Činnost sekce Jednoty čl. Výbor sekce tvoří předseda, místopředsedové, tajemník, hospodář, které si výbor volí ze svého středu, a další členové. Statutárním orgánem sekce je její předseda.

Takto zmocněným zástupcem může být jen jiný člen Výboru. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů Výboru s výjimkou následujících usnesení, pro které je třeba souhlas všech členů Výboru: změna Stanov Spolku; dobrovolné sloučení nebo rozpuštění Spolku; změna druhu členství z řádného člena na zakládajícího člena; 4.

Zpusob zvysovani clenu Tloustka clena normalu

Každý člen Výboru má jeden hlas. Schůze Výboru svolává tajemník Výboru minimálně jednou v každém kalendářním roce, a to vždy před členskou schůzí Spolku. Schůzi Výboru může dále svolat kterýkoliv člen Výboru.

STAN, úprk členů, podivné financování a \

Místo a čas konání schůze Výboru svolavatel schůze oznámí nejméně se ti čtrnácti denním předstihem všem členům Výboru. Z každé schůze Výboru pořizuje tajemník nebo jím určený přítomný člen Výboru písemný zápis podepsaný všemi účastníky, kteří svým podpisem vyjadřují plný souhlas se zápisem a uvedenými rozhodnutími. Zápis z každé schůze Výboru je publikován tajemníkem Výboru nebo jím určeným členem Výboru pouze pro členy Spolku na webových stránkách Spolku nejpozději do 35 dnů od data konání Výboru.

Výbor se zavazuje vést seznam členů, který je neveřejný, poskytovat na vyžádání každému členovi Spolku úplný výpis informací, které jsou o daném členovi evidovány. Funkční období Výboru je pětileté, po skončení funkčního období zakládající členové hlasováním určí členy Výboru, předsedu Výboru a tajemníka Výboru.

Asociace kempování a karavaningu

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu a ke zrušení nebo zániku členství některého ze zakládajících členů nebo b některý ze zakládajících členů žádá o změnu druhu členství, postupuje se následovně: Tajemník Výboru nebo člen Výboru informuje ostatní členy Výboru a svolává schůzi Výboru v termínu ne delším, než 14 dnů.

Pokud klesne počet členů Výboru pod počet stanovený tímto článkem VI, odst. Pro přijetí všech usnesení Výboru jsou v takové situaci třeba hlasy všech zbylých členů Výboru.

Zpusob zvysovani clenu Jak se prirozene zvysit clena

Schůze Výboru rozhodne o doplnění potřebného počtu členů Výboru včetně příslušné změny druhu členství u doplňujících členů a přijme nezbytné změny Stanov včetně zajištění zápisu změn do příslušných rejstříků.

Členy Výboru se tímto způsobem mohou stát Zpusob zvysovani clenu řádní členové, u kterých schůze Výboru současně jednomyslně odsouhlasila i změnu druhu členství z řádného člena na zakládajícího člena. Pokud klesne počet členů Výboru pod jednu polovinu počtu stanoveného tímto článkem VI, odst. Způsob jednání: a. V případě právních jednání, na základě kterých dochází: i k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti včetně nabývání a zcizování majetku v hodnotě do 50 ,- Kč slovy: padesát tisíc korun českých ; ii k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění do celkové hodnoty 50 ,- Kč slovy: padesát tisíc korun českých jednorázově nebo ročně vyjma smluv o úvěru či zápůjčce iii a k zřizování transparentních bankovních účtů jedná za společnost každý člen Výboru Spolku samostatně.

V případě právních jednání, na základě kterých dochází: i k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti včetně nabývání a zcizování majetku v hodnotě od 50 ,- Kč slovy: padesát tisíc korun českých do ,- Kč slovy jedno sto padesát tisíc korun českých ; ii k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění od celkové hodnoty 50 ,- Kč slovy: padesát tisíc korun českých do slovy jedno sto padesát tisíc korun českých jednorázově nebo ročně vyjma smluv o úvěru či zápůjčce jednají za společnost tři členové Výboru společně.

Ve všech ostatních případech jednají za společnost vždy všichni členové Výboru společně. Výbor v roli statutárního orgánu je povinen informovat členy Spolku o případných únicích nebo jiných formách napadení osobních dat členů Spolku vedených v neveřejném seznamu členů.

Oddíl 3 — Členská schůze Spolku Výbor jednou za kalendářní rok organizuje a svolává členskou schůzi.

Stanovy Jednoty českých matematiků a fyziků | JČMF

Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové Spolku, případné pozvání zástupců jakýchkoliv médií včetně internetových blogeři, novináři, televizní stanice a podobně podléhá písemnému souhlasu Výboru. Členská schůze Spolku má právo: a. Navrhnout změnu Stanov Spolku b. Navrhovat řádné členy pro změnu druhu členství na zakládající členy c.

Navrhovat změny činnosti Spolku a změny využití členských příspěvků 4. Výbor Spolku je povinen v rámci členské schůze především: a. Prezentovat stav hospodaření a výsledky hospodaření b.