Přeskočit na obsah

V období výměny členských průkazů do konce roku jsou v platnosti stávající členské průkazy se starým, ale i s novým evidenčním číslem bez omezení. Nezasílejte emailem fotografie o velkých velikostech, velikost příloh nesmí překročit 10 MB! Demoden H-D - Šalamounka - Pokud možno fotografie upravte, rozmazané, neostré a jinak poškozené nebudou upravovány ani publikovány. Ukončení výměny členských průkazů se předpokládá do konce roku Příloha záznam o placení členských příspěvků se může dávat i k novému průkazu.

18 Clenske velikosti fotografie

Velitel plavidla neprodleně předá zprávu s informacemi podle odstavce 1 státu své vlajky. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření v souladu s vnitrostátním právem a právem Společenství, aby a rybářským plavidlům Společenství, která jsou na seznamu NNN plavidel, nebylo vydáno zvláštní povolení podle článku 3 k 18 Clenske velikosti fotografie v oblasti úmluvy; b plavidlům, která jsou na seznamu NNN plavidel, nebyly vydány licence nebo zvláštní povolení k rybolovu ve vodách spadajících do svrchovanosti nebo jurisdikce členských států; c jejich vlajka nebyla poskytnuta plavidlům, která 18 Clenske velikosti fotografie na seznamu NNN plavidel; d plavidlům, která jsou na seznamu NNN plavidel, byl odepřen vstup do přístavu, mimo případů v zájmu donucovacích opatření, případů vyšší moci, nebo pokud jde o poskytnutí pomoci plavidlům nebo osobám na těchto plavidlech, jež jsou v nebezpečí nebo v tísni.

18 Clenske velikosti fotografie

Plavidla, kterým byl povolen vstup do přístavu, jsou kontrolována podle článku 18 Clenske velikosti fotografie e pokud byl těmto plavidlům povolen vstup do přístavu, i prověří se dokumentace Tloustka clenu 11 cm další informace, případně včetně dokladů o úlovku ledovek rodu Dissostichus, s cílem zjistit, ve které oblasti byl úlovek odloven; a pokud není možné původ dostatečně ověřit, úlovek se zadrží nebo se zamítne vykládka nebo překládka úlovku a ii pokud možno — úlovek se v případě, že se zjistí, že byl odloven v rozporu s opatřeními pro zachování přijatými CCAMLR, konfiskuje, — je zakázána veškerá podpora těchto plavidel, včetně nenouzového doplnění paliva, zásob a provedení oprav; f dovozci, přepravci a další dotčená odvětví byli vedeni k tomu, že nebudou obchodovat s rybami, jež odlovila plavidla na seznamu NNN plavidel, ani nebudou překládat ryby odlovené těmito plavidly.

Jsou zakázány tyto činnosti: a odchylně od článku 11 nařízení EHS č. Aniž je dotčena přímá odpovědnost státu vlajky, přijmou členské státy vhodná opatření, s výhradou jejich platného práva a v souladu s ním, za účelem a ověření, zda není některá fyzická nebo právnická osoba v jejich jurisdikci zapojena do NNN činností, popsaných v článku 28; b přijetí příslušných opatření v reakci na jakékoliv zjištěné činnosti uvedené v písmenu a tohoto odstavce a c spolupráce v zájmu provedení opatření a akcí uvedených v písmenu a tohoto odstavce.

18 Clenske velikosti fotografie

K tomuto účelu by měly příslušné agentury členských států spolupracovat na provádění opatření pro zachování přijatých CCAMLR a usilovat o spolupráci jednotlivých odvětví v rámci své jurisdikce. S cílem napomoci provádění tohoto opatření pro zachování a za účelem provádění systému dokumentace úlovků ledovek rodu Dissostichus členské státy včas předkládají sekretariátu CCAMLR, smluvním stranám a zemím, které nejsou stranou úmluvy, spolupracujícím s CCAMLR, a v kopii Komisi, zprávy o akcích a opatřeních přijatých podle odstavce 1.

18 Clenske velikosti fotografie

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne Za Radu.

18 Clenske velikosti fotografie